Valsts pētījumu programmas "Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai (SOPHIS)"

Projekts Nr.2 „Uz ontoloģijām balstītas tīmekļa videi pielāgotas zināšanu inženierijas tehnoloģijas”

 

LU MII VPP SOPHIS Projektu Nr.2 realizē kopā ar LU DF (Latvijas Universitātes Datorikas fakultāti) un RTU DITF (Rīgas Tehniskās Universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju fakultāti).

LU MII ir matemātikas un informātikas zinātniskais centrs, kura galvenie pētniecības virzieni ir uz ontoloģijām balstītu sarežģītu sistēmu projektēšanas metodes un rīki (virziena vadītāji LZA īstenais loceklis, Dr.habil.sc.comp., profesors Jānis Bārzdiņš un LZA korespondētājloceklis, Dr.habil.sc.comp., profesors Audris Kalniņš),  kā arī semantiskā Latvija, kura ietvaros tiek izstrādātas uz ontoloģijām balstītas dabīgās valodas un semantiskā tīmekļa tehnoloģijas (virziena vadītājs LZA korespondētājloceklis, Dr.sc.comp., profesors Guntis Bārzdiņš). Uz LU MII veikto pētījumu pamata pēdējos gados ir izstrādāti (vai tiek izstrādāti) 14 promocijas darbi. LU MII ciešā sadarbībā ar LU DF nodrošina arī jaunāko zinātnisko pētījumu iekļaušanu ar datorzinātnēm saistītajās augstākās izglītības programmās.SOPHIS ietvaros LU MII uzdevumos uz ontoloģijām un tīmekļa tehnoloģijām balstītu vaicājumu valodu izstrāde un realizācija, tīmeklī balstītu modelēšanas tehnoloģiju izstrāde, FrameNet mikrorelāciju ontoloģiskās semantikas teorētiskās bāzes izstrāde, tīmeklī balstītu saistītu datu izpēte un tālāka attīstība, minēto metožu un tehnoloģiju aprobācija un publicitātes nodrošināšana gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī. Papildus tam LU MII ir atbildīgs par 2.projekta (akadēmiķis J.Bārzdiņš) vadīšanu.

LU DF (2013.gada starptautiskā vērtējumā saņēma „4”) pētījumu pamatvirzieni ir:

· kvantu skaitļošana - tiek meklēti principiāli jauni skaitļošanas algoritmi un pieejas, kādas parādīsies pēc kvantu skaitļotāju izgatavošanas;

· programminženierijas jaunas metodes – tiek pētīta modeļu bāzēta pieeja informācijas sistēmu izstrādei un programmatūras testēšanai;

· Datoru inženierija – tiek veidoti bezvadu sensoru tīkli un pētīti to pielietojumi tautsaimniecībā.

SOPHIS ietvaros LU DF izstrādās jaunas liela apjoma datu analīzes un vizualizācijas metodes, kas balstītas uz modeļiem un nozares ontoloģijām, kā arī veiks pētījumus informācijas sistēmu drošības līmeņa paaugstināšanai, izmantojot procesu izpildes laika notikumu analīzi.

RTU DITF ir viena no Latvijas vadošajām iestādēm datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas speciālistu sagatavošanas jomā, kuras zinātniskie pētījumi ir cieši saistīti ar mācību procesā realizētajām studiju programmām. Ar SOPHIS saistītais galvenais zinātniskās darbības virziens (virziena vadītājs LZA īstenais loceklis, Dr.habil.hc.ing., profesors Jānis Grundspeņķis) ir  dažādu zināšanu atspoguļošanas metožu un zināšanu struktūru savstarpējo transformāciju, ko izmanto  sarežģītu heterogēnu sistēmu modelēšanai, izstrāde, kā arī iegūto modeļu automatizēta analīze. Otrs nozīmīgs zinātniskais virziens (vadītājs LZA korespondētājloceklis, Dr.habil.sc.ing., profesors Leonids Novickis) ir modernu tīmekļa tehnoloģiju risinājumi dažādās tautsaimniecības nozarēs (piemēram, apdrošināšanā, loģistikā). Apvienojot šos pētījumu virzienus, RTU DITF veiks uzdevumus, kas ir  saistīti ar zināšanu inženierijas un semantiskā tīmekļa tehnoloģiju izpēti un izstrādi, kas paredzētas zināšanu formalizācijai, vairākkārtīgai izmantošanai un koplietošanai.