Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūts ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par projekta “Uz grafiem balstītas sistēmbioloģijas datu modelēšanas un analīzes metodes” (Nr.1.1.1.1/16/A/135) īstenošanu.

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunas inovatīvas datu analīzes metodes, kas balstīsies uz kombinētu dažādu grafu analīzes algoritmu un grafu vizualizācijas metožu izmantošanu.

Pētījumi tiks koncentrēti uz trim konkrētām bioinformātikas problēmām ar augstu zinātnisko un praktisko nozīmību:
1) proteoma kvantitatīva raksturošana no gēnu ekspresijas datiem;
2) hromatīna interakcijas tīklu analīze;
3) gēnu regulācijas tīklu dinamikas un evolūcijas analīze.

Projekts tiks īstenots no 01.01.2017 līdz 31.12.2019, un tā kopējas izmaksas ir 634 849,52 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums – 538 466,08 EUR.

 

Projekts norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.