30.06.2015

Darba apspriede

Tēmas: Potenciālo universālo Datu galaktikas komponenšu – planētu un zvaigžņu vēju apspriešana. Komponenšu noklājuma datu apstrādes procesa griezumā analīze.

Vieta: 14:30 210. telpa


18.06.2015

Noslēdzies sestais projekta atskaites periods (01.03.2015 - 31.05.2015)

Īsumā par galveno šajā periodā:

- Tika turpināts darbs aktivitātē 2.3. „Tehnoloģijas izstrāde” un sagatavots tās otrais nodevums „Tehnoloģijas izmantošanas metodoloģija”.

- Tika turpināts darbs aktivitātē 2.4. „Tehnoloģijas aprobācijas programmistiskā atbalsta sagatavošana”. Tika turpināts darbs pie datu galaktikas dažādu komponenšu realizācijas un testēšanas – Subtree filter, Date filter, ZoomPieChart, ZoomTimeChart, u.c.

- Tika turpināts darbs aktivitātē 2.5 „Tehnoloģijas aprobācija”. Tika turpināti eksperimenti ar bioinformātikas, tīklveida un atvērto datu kopām un un sagatavots aktivitātes nodevums „Tehnoloģijas aprobācijas rezultātu analīze”.

- Tika turpināts darbs aktivitātē 2.6. „Zinātnisko publikāciju sagatavošana, piedalīšanās zinātniskās konferencēs un semināros”, aktivitātes ietvaros tika publicēts viens zinātniskais raksts par projekta tematiku - "Manipulating and visualizing data by means of data galaxies" (Frontiers in Artificial Intelligence and Applications (FAIA), Vol. 270, Databases and Information Systems VIII,2014, ISBN 978-1-61499-457-2 (print), 978-1-61499-458-9 (online), pp. 85-98.).


09.06.2015

Darba apspriede

Tēmas: 2.5. aktivitātē izstrādātā esošā lietojuma komplekta apspriešana, tālāko darbības plānu nospraušana. Rakstā izmatojamo datu analīzes lietojumu apspriešana.

Vieta: 14:30 210. telpa

02.06.2015

Darba apspriede

Tēmas: Grafveida vizualizācijas komponentes precīzā metamodeļa apspriešana. Konfigurējamas transformācijas grafveida struktūrai izveides apspriešana.

Vieta: 14:30 210. telpa

26.05.2015

Darba apspriede

Tēmas: Ieskats Galaktikas rīka izmantošanas metodoloģijā, dažādu variantu apspriešana. Universālo transformāciju ideja un prezentēšana. Galaktikas konfigurēšanas soļu prezentēšana konkrētam lietojumam, Dizainera un Gala lietotāja skatos.

Vieta: 14:30 210. telpa

12.05.2015

Darba apspriede

Tēmas: Atvērto iepirkumu datu ieguves metožu apspriešana. Filtru darbības un to ietekmes uz vizualizācijas moduļiem demonstrācija Galaktiku rīkā. Datu saliešanas transformācijas darbības demonstrācija Galaktiku rīkā.

Vieta: 14:30 210. telpa

28.04.2015

Darba apspriede

Tēmas: Laika un kokveida filtru prezentēšana Galaktiku dzinējā. Grafiskā redaktora stilu definēšanas alternatīvo variantu apspriešana. Izstrādāto aprobējamo lietojumu apskats un plānoto lietojumu apspriešana.

Vieta: 14:30 210. telpa

21.04.2015

Darba apspriede

Tēmas: Tīmekļa vidē darbināmā ontoloģiju redaktora realizācijas variantu apspriešana. Žurnāla rakstu pašreizējā stāvokļa apspriešana.

Vieta: 14:30 210. telpa

15.04.2015

Darba apspriede

Tēmas: Bioinformātikas datu apstrādes tehnisko problēmu apspriešana. Bioinformātikas prezentācija ”Standardized Analysis of High Throughput Phenotypic Data”.

Vieta: 14:30 210. telpa

14.04.2015

Darba apspriede

Tēmas: Galaktiku dzinēja filtru koncepcijas apspriešana. Filtru metamodeļa datu daļa, vizualizācijas komponenšu un transformāciju iespējamā sadarbība ar filtriem.

Vieta: 14:30 210. telpa

08.04.2015

Darba apspriede

Tēmas: Diskusijas par iespējamiem bioinformātikas datu apstrādes lietojumiem Galaktiku kontekstā. Bioinformātikas prezentācija „Statistical challenges of eQTL discovery”.

Vieta: 14:30 210. telpa

07.04.2015

Darba apspriede

Tēmas: Tīmekļa vidē darbināmā grafveida diagrammu redaktora realizācijas uz Dojo platformas pamata apspriešana, pirmo eksperimentālo rezultātu aplūkošana. Potenciālo aprobācijas lietojumu un tiem nepieciešamo galaktikas komponenšu apspriešana.

Vieta: 14:30 210. telpa

20.03.2015

Noslēdzies piektais projekta atskaites periods (01.11.2014 - 28.02.2015)

Īsumā par galveno šajā peridā:

- Tika turpināts darbs aktivitātē 2.3. „Tehnoloģijas izstrāde” un sagatavots tās pirmais nodevums „Tehnoloģijas datu apstrādes un analīzes ietvara arhitektūras apraksts”. Aktivitātes ietvaros tika uzsākts darbs arī pie tehnoloģijas izmantošanas metodoloģijas izstrādes.

- Tika turpināts darbs aktivitātē 2.4. „Tehnoloģijas aprobācijas programmistiskā atbalsta sagatavošana”. Tika turpināts darbs pie datu galaktikas dažādu komponenšu realizācijas, kā arī uzsākta padziļināta dažādu datu apstrādes scenāriju un to atbalstošo komponenšu realizācijas testēšana.

- Tika turpināts darbs aktivitātē 2.5 „Tehnoloģijas aprobācija”. Tika turpināti eksperimenti ar bioinformātikas, tīklveida un atvērto datu kopām. Tika izstrādāti ieteikumi tehnoloģijas arhitektūras modificēšanai saskaņā ar lietojumu eksperimentu rezultātiem.

- Tika turpināts darbs aktivitātē 2.6. „Zinātnisko publikāciju sagatavošana, piedalīšanās zinātniskās konferencēs un semināros”, aktivitātes ietvaros tika nolasīts viens referāts par projekta tematiku starptautiskajā konferencē - "Analysis of effective fuzzy-CAC solution for proactive traffic engineering" (konference TELFOR 2014).

24.02.2015

Darba apspriede

Tēmas: Galaktiku rīka pieslēdzamo komponenšu teorētiskā sadalījuma prezentēšana izpildes secības griezumā. Esošo pieslēgto komponenšu saraksta izveidošana un apspriešana. Potenciālo pieslēdzamo komponenšu saraksta izveidošana aprobējamo lietojumu tipu kontekstā.

Vieta: 14:30 210. telpa

17.02.2015

Darba apspriede

Tēmas: Galaktiku komponenšu pieslēgšanas tehnisko risinājumu demonstrēšana. Galaktiku rīka modulārās arhitektūras priekšrocību un trūkumu apspriešana.

Vieta: 14:30 210. telpa

10.02.2015

Darba apspriede

Tēmas: Žurnāla rakstu esošā stāvokļa un tālākās virzības apspriešana. Galaktiku rīka esošā stāvokļa apspriešana. Galaktiku rīkam pieslēdzamo vizualizācijas komponenšu izstrādes gaitas un tālāko izstrādes plānu apspriešana.

Vieta: 14:30 210. telpa

03.02.2015

Darba apspriede

Tēmas: Žurnāla raksta ideju un satura apspriešana. Ontoloģiju vizualizācijas rīka OWLGrEd lietošanas iespēju apspriešana. Galaktikas dzinējam pieslēdzamo komponenšu saraksta apspriede, atbilstošo lietojumu klasificēšana.

Vieta: 14:30 210. telpa

27.01.2015

Darba apspriede

Tēmas: Galaktiku dzinēja pilnā cikla prezentācija vienam lietojumam – dizainera un gala lietotāja  darba vietas. Tālāko izstrādājamo aprobācijas lietojumu apspriešana.

Vieta: 14:30 210. telpa

20.01.2015

Darba apspriede

Tēmas: Potenciālo iesniedzamo rakstu mērķa žurnālu meklējumu rezultātu apspriešana. Galaktiku dzinēja gala lietotāja saskarnes komponenšu un to konfigurācijas iespēju apspriešana. Lietojumu aprobācijas gaitas un tālākā plāna analīze.

Vieta: 14:30 210. telpa

13.01.2015

Darba apspriede

Tēmas: Projekta topošo un potenciāli uzrakstāmo rakstu apspriešana. Galaktikas dzinēja esošā stāvokļa apspriešana. Galaktikas dzinējam pieslēdzamo vizualizācijas komponenšu  esošā stāvokļa apspriešana.

Vieta: 14:30 210. telpa

06.01.2015

Darba apspriede

Tēmas: Servera log failu analīzes lietojuma pirmo aprobācijas rezultātu Galaktiku rīkā prezentācija. Iepazīšanās ar lietojuma aprobācijā iesaistītajām komponentēm un to pieslēgšanas tehniskajiem risinājumiem. Meteor bāzētā grafiskā redaktora izstrādes esošā stāvokļa prezentācija.

Vieta: 14:30 210. telpa