Ieguldījums Tavā nākotnē
Vienošanās Nr.2011/0009/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/112


ERAF 2.1.1.1. aktivitāte „Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

Projekts  „Semantisko datubāzu platforma nozaru speciālistiem”
Noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu Nr.2011/0009/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/112

 Projekta vispārīgais mērķis: izstrādāt uz nozaru speciālistiem orientētu semantisko datu krātuvju veidošanas un datu integrācijas tehnoloģiju.

Projekta mērķis ir izstrādāt uz nozaru speciālistiem orientētu semantisko datu krātuvju veidošanas un datu integrācijas tehnoloģiju, kas nodrošinās iespējas:

fiksēt (dokumentēt) nozaru speciālistiem saprotamā un ērti uztveramā veidā jau esošu un no jauna veidojamu datu krātuvju (datu bāzu, informācijas sistēmu, reģistru) semantisko struktūru,

nozaru speciālistiem tieši (bez programmētāja starpniecības) veidot datu pieprasījumus pār dokumentētajām datu krātuvēm uz šīs semantiskās struktūras bāzes,

veidot jaunas datubāzes tieši uz semantiskā datu formāta bāzes, kā arī

datu krātuvju struktūras definējumā un saskarnē līdzās grafiskajai un formālajai notācijai izmantot arī nozaru speciālistiem nepastarpināti uztveramo kontrolēto dabisko valodu.

Īstenošanas vieta: Rīga, LU MII.
Projekta izpildes termiņš: 2011.gada 1.aprīlis - 2013.gada 31.decembris.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 410968 LVL, no tā ERAF finansējums 380144 LVL un LUMII ieguldījums  30824 LVL.
Projekta zinātniskais vadītājs: vadošais pētnieks Kārlis Čerāns


Raksts  Semantisko datubāzu platforma nozaru speciālistiem publicēts 20.12.2013


Projektā ietvaros izstrādāta brīvi pieejama programmatūra

Programmatūra pieejama no http://susurs.mii.lu.lv/Karlis/ERAF_SemDB/