1. Jaunas paaudzes UML/OWL redaktors. UML/OWL ontoloģiju grafiskais redaktors tiks būtiski pilnveidots, integrējot tajā atbalstu sasaistes ar RDB uzdošanai un kontrolētās dabiskās valodas saskarni. Tādējādi tiks iegūts rīks, kas informāciju par datu krātuvēs ievietoto datu struktūru ļauj padarīt pieejamu nozaru speciālistiem.

 

Projektā tiks izstrādāta oriģināla valoda RDB2OWL, OWL ontoloģijas elementus saistīt ar tiemm atbilstošajiem sintaktiskajiem RDB shēmas elementiem. RDB2OWL izteiksmes būs pievienojamas OWL ontoloģijas definīcijai kā elementu anotācijas, tā nodrošinot iespēju dokumentēt konkrēto RDB struktūru nozares speciālistam saprotamā veidā.

 

Kontrolētās dabiskās valodas saskarne UML/OWL redaktorā nodrošinās:

 

- OWL tehniskajai notācijai alternatīvas ontoloģiju struktūras definēšanas un attēlošanas iespējas. Nozares speciālistam tās būs nozīmīgas, piemēram, aprakstot ontoloģiju ierobežojumus un klašu izteiksmes;

 

- ontoloģiju verbalizācijas iespēju, kas ļaus nozares speciālistam lasīt un izvērtēt ontoloģiju un to fragmentu aprakstus dabiskajā valodā, tā validējot izstrādātās ontoloģijas (kontrolētās valodas teikumus nozaru speciālisti var lasīt bez papildu sagatavotības).

 

Lai atbalstītu kontrolētās dabiskās valodas iespējas ontoloģiju definēšanā, tiks piedāvāts sintaktisko konstrukciju priekšāteicējs, kā arī iespēja pārfrāzēt ievadītos teikumus vienkāršākos, viennozīmīgos teikumos.

 

Kontrolētās dabiskās valodas saskarne būs balstīta uz sintaktisku starpvalodu, kas ļaus definēt un verbalizēt ontoloģiju paralēli dažādās valodās, tajā skaitā atbalstot vismaz angļu (izteikti analītisku) un latviešu (izteikti sintētisku, resp., fleksīvu) valodu. Minētās saskarnes izstrāde tiks balstīta uz oriģināliem pētījumiem kontrolētas latviešu valodas izveides jomā.

 

2. Sistēmu semantiskās re-inženierijas un integrācijas līdzekļi. Projekta ietvaros tiks realizēts rīks datu migrēšanai no RDB uz OWL formātu, atbilstoši RDB2OWL datu atbilstības specifikācijām, saglabājot datus RDF datubāzēs. Rīks būs izmantojams gan atsevišķu datubāzu semantiskajai re-inženierijai, gan arī vairāku datu krātuvju datu integrācijai OWL formāta ietvaros.

 

Lai nodrošinātu nozaru speciālistu tiešu piekļuvi izveidotajiem RDF/OWL formāta datiem, tiks izstrādāts oriģināls ViziQuer++ rīks grafisku datu vaicājumu uzdošanai un atbilstošo rezultātu iegūšanai no nozares speciālistiem saprotamā semantiskā modeļa skata, t.sk. atbalstot statistiskus vaicājumus un rezultātu eksportu uz tabulu datu analīzes programmām (piemēram, MS Excel).

 

3. Informatīvā sistēma bez programmēšanas. Tiks izstrādāti rīki jaunu informatīvo sistēmu veidošanai, nodrošinot datu tiešu uzglabāšanu RDF/OWL semantisko datu formātā, tādējādi atbrīvojoties no nepieciešamības strādāt ar vieniem un tiem pašiem datiem parastajā RDB un semantiskajā RDF/OWL formātā. Izstrādājamie rīki ietvers:

 

- līdzekļus datu pārlūkošanai un ievadei paredzētas lietotāja saskarnes ģenerēšanai no anotētas OWL ontoloģijas, kas apraksta datu struktūru, un no ViziQuer++ tipa datu atlases vaicājumiem ontoloģijai atbilstošajā datu krātuvē;

 

- valodās OWL, SPARQL un ViziQuer++, kā arī kontrolētā dabiskā valodā uzdotu IS integritātes nosacījumu realizāciju sasaistē ar datu ievades lietotāja saskarni, lai sekotu datu integritātei to ievades procesā.

Tiks risināti arī jautājumi par lietotāja piekļuves tiesību noteikšanu datu lasīšanai un rakstīšanai.