Vienošanās nr. 2014/0020/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/072

ERAF 2.1.1.1. aktivitāte „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” (trešā kārta) 

Projekts  „Granulāro ontoloģiju rīki datu analīzei”
Noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu Nr.2014/0020/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/072

Projekta vispārīgais mērķis ir sekmēt zinātnes un ražošanas integrāciju un inovatīvu pētniecības rezultātu komercializāciju informācijas tehnoloģiju nozarē.

Projekta specifiskais mērķis: izstrādāt un praktiskos lietojumos aprobēt jaunu zināšanu (datu) apstrādes tehnoloģiju, kas ļaus ātri iegūt atbildes uz ad hoc jautājumiem, veicot dinamiskus grafiskos vaicājumus, kā rezultātā tiks radītas iespējas lēmuma pieņēmējiem veidot un izpildīt ad hoc vaicājumus par attiecīgajā iestāde vai uzņēmumā uzkrātajiem datiem.

Projekta rezultātā tiks izstrādāta un praktiski aprobēta jauna zināšanu apstrādes tehnoloģija, kas ļaus arī IT-nespeciālistiem ātri iegūt atbildes uz ad hoc jautājumiem, veicot dinamiskus grafiskos vaicājumus.

Tiks sagatavotas 2 publikācijas, iesniegts patenta pieteikums un izstrādāts rīka prototips.

Īstenošanas vieta: Rīga, LU MII.
Projekta izpildes ilgums: 14 mēneši.
Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas: 311317 EUR, t.sk. ERAF finansējums 287 968 EUR.
Projekta zinātniskais vadītājs: vadošais pētnieks Kārlis Čerāns

Projektā paredzētas šādas aktivitātes:

R1 - Datu modeļa formalizācijas, granulāru datu uzglabāšanas un apstrādes metožu izstrāde

E1 - Eksperimentālas granulāru datu glabātuves izveide

E2 - Grafisku vaicājumu uzdošanas un izplides līdzekļu izstrāde

E3 - Rezultātu aprobācija

P1 - Rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana

P2 - Projekta rezultātu publicitātes pasākumi

Infomācija atjaunota 01.10.2014